Centrum Zdrowia Psychicznego
dla dorosłych

Jak się z nami skontaktować?

Punkt zgłoszeniowo koordynacyjny w Tarnowskich Górach

603 493 135

Tarnowskie Góry, ul. Opolska 21

(pn-pt: 08:00-18:00)

Punkt zgłoszeniowo koordynacyjny w Piekarach Śląskich

661 512 772

Piekary Śląskie, ul. Wyzwolenia 2a

(pn-pt: 08:00-18:00)

Struktura Centrum Zdrowia Psychicznego

Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny

Poradnia Zdrowia Psychicznego, poradnictwo indywidualne

(przyjmują lekarze psychiatrzy, psychologowie oraz psychoterapeuci. Porady psychoterapeutyczne są ograniczone, do 12 spotkań na jeden cykl)

Psychiatryczny Oddział Dzienny

Zespół Leczenia Środowiskowego

Klub integracyjny

(punkt spotkań dla osób z zewnątrz, zarówno związanych jak i niezwiązanych z naszym ośrodkiem, wyposażony w sprzęt służący do integracji, moderowany przez asystentów zdrowienia)

Warsztaty rehabilitacyjne

(cyklicznie raz w tygodniu, każdy warsztat dotyczy odrębnej grupy pacjentów). Obecnie funkcjonują warsztaty o następującej tematyce:
 • Arteterapia (terapia zajęciowa z elementami psychoterapii, praca nad ekspresją)
 • Terapia zajęciowa
 • Radzenie sobie z trudnymi emocjami (psychoedukacja)
 • Trening Umiejętności Społecznych (z podziałem na dwie grupy funkcjonalne)
 • Trening funkcji poznawczych (z podziałem na dwie grupy funkcjonalne)
 • Relaksacja

Psychoterapia grupowa

(spotkania cotygodniowe, w cyklu spotkań 9-miesięcznym)

Poradnictwo socjalne

Założenia Centrum Zdrowia Psychicznego

Współpraca, jedność terytorialna

W dotychczasowym systemie świadczeniodawcy z zakresu zdrowia psychicznego działali samodzielnie, prowadząc własne, hermetyczne bazy pacjentów. Plan leczenia indywidualnego pacjenta był wobec tego zawężony do leczenia konkretnej grupy objawów, które są wskazaniami do korzystania z właśnie tej jednej formy opieki, którą zajmuje się świadczeniodawca. Innymi słowy – pacjenta leczyło się do czasu, kiedy można było go już wypisać. Świadczeniodawcy mieli do spełniania pojedyncze role w całościowym leczeniu pacjenta, a na samego pacjenta spadał ciężar koordynowania kolejnych specjalistów uczestniczących w jego leczeniu. Częstą konsekwencją tego rozwiązania była przedwczesna rezygnacja pacjentów z leczenia, wynikająca z trudności w zorganizowaniu sobie miejsca i terminu zaleconej dalszej formy pomocy. Innym problemem wynikającym z takiego systemu było też uporczywe utrzymywanie się przez pacjenta w jednej formie leczenia, do której się już przyzwyczaił, mimo że nie przynosi ona już dalszej poprawy.

Jeżeli doszło już do zmiany formy pomocy, poprzez przekazanie pacjenta na podstawie skierowania, to kolejny zespół leczący nie miał dostępu do wartościowych informacji medycznych o nowym pacjencie, a był zmuszony do operowania na podstawie zdawkowego wpisu lekarza na samym skierowaniu. W dotychczasowym systemie nie było przestrzeni na żywą komunikację między personelem różnych form pomocy, była ona zastępowana suchą dokumentacją.

Centrum Zdrowia Psychicznego zrzesza wszystkich świadczeniodawców związanych z opieką psychiatryczną na terenie powiatu tarnogórskiego i Piekar Śląskich w jedną funkcjonalną całość. Poza oddziałem psychiatrycznym oraz nowymi jednostkami medycznymi, do CZP przynależą teraz istniejące od lat na tym terenie, znane i szanowane jednostki, takie jak:

 • Oddział dzienny na ul. Kolejowej w Tarnowskich Górach
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego Animed w Tarnowskich Górach
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego przy WSP S.A. na u. Pyskowickiej w Tarnowskich Górach
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego LAMBDA w Piekarach
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego JULIAN w Piekarach

Współpraca pomiędzy jednostkami pozwala przede wszystkim na skomponowanie optymalnego planu leczenia każdemu pacjentowi i zapewnienie odpowiedniej ciągłości i trwałości tego leczenia.

Dostępność

W dotychczasowym systemie dostępność do większości form opieki związanych ze zdrowiem psychicznym była słaba z wielu powodów, także z tych wymienionych w punkcie powyżej. Pacjent sam musiał szukać dla siebie ośrodka, rejestrować się w kilku miejscach naraz z nadzieją, że z któregoś zadzwonią do niego wcześniej, że zwolnił się termin. Ruch pacjentów wynikał bezpośrednio z możliwości lekarzy i psychologów, a o kolejności przyjęcia decydowała kolejność zgłoszenia się do rejestracji. W ten sposób dostępność była więc znośna dla pacjenta, którego dynamika zaburzenia zdrowia była niewielka, natomiast pacjent ostry nie był w stanie uzyskać koniecznej pomocy w odpowiednim czasie.
System rejestracji w CZP opiera się na optymalizacji dostępności w stosunku do potrzeb. Centralne miejsce przy ustalaniu terminów zajmuje nie rejestracja, ale personel psychologiczny ( Punkt Zgłoszeniowo Koordynacyjny ), który zbiera wstępny wywiad i ocenia dynamikę problemu, i na tej podstawie proponuje termin i miejsce świadczenia, lub termin alternatywnej pomocy, która w ocenie pracownika przyniesie poprawę. Można myśleć o takim systemie jak o systemie triażowym, podobnym do tego, który odbywa się w jednostkach SOR. W CZP dąży się do wyleczenia pacjenta, wobec tego unika się nieskończonej terapii w obrębie pojedynczego zasobu. Oczywiście same procedury nie wystarczą do zapewnienia krótkich kolejek oczekiwania dla wszystkich pacjentów – CZP monitoruje kolejki do swoich specjalistów na całym terenie i dąży do zatrudniania personelu na bieżąco, zgodnie z potrzebami swojej populacji.

Kompleksowość i dostosowanie do potrzeb

Dotychczas trudno było mówić o kompleksowym leczeniu na terenie powiatu tarnogórskiego. W praktyce pacjenci korzystali zero-jedynkowo z Poradni Zdrowia Psychicznego, służącej do leczenia najlżejszych zaburzeń psychicznych w najmniej dynamicznej formie, oraz z zamkniętych oddziałów psychiatrycznych, służących do terapii w najostrzejszych stanach, związanych z zagrożeniem zdrowia i życia. Wiązało się to z rosnącą populacją nieskutecznie leczonych pacjentów poradnianych, którzy byli zrozumiale niechętni do pobytu całodobowego, oraz pacjentów wielokrotnie wracających na oddział psychiatryczny w ciągu roku, z powodu niemożności utrzymania się w lecznictwie ambulatoryjnym. Dotychczas brakowało więc całej gamy „pośrednich” form leczenia, a także podtrzymujących, „okołomedycznych” form leczenia.
Obecnie, na ulicy Opolskiej 21G w Tarnowskich Górach, na parterze budynku, który w przeszłości, mieścił oddział wewnętrzny I, powstał zespół zupełnie nowych jednostek lecznictwa i opieki psychiatrycznej, pozwalający na zapełnienie tej przepaści w ofercie i dostosowanie opieki do każdego problemu natury psychicznej, będącego podstawą poszukiwania pomocy przez pacjenta. Jakie są te nowe jednostki można poczytać w punktach poniżej, tu natomiast warto odnotować, że w obrębie CZP wreszcie funkcjonuje zespół leczenia środowiskowego, powstał też oddział dzienny z grupami profilowanymi na funkcjonowanie społeczne oraz na radzenie sobie z emocjami, są organizowane warsztaty grupowe dla pacjentów wymagających rehabilitacji psychiatrycznej w różnych zakresach, jest też zapewniony kontakt z pracownikiem socjalnym, oraz klub służący integracji społecznej.

Pomoc czynna

Podstawowa koordynacja świadczeń wynika z bezpośredniej komunikacji wszystkich członków zespołu oraz jednostek opieki społecznej. Pacjenci, którzy wymagają intensywniejszych i bardziej zróżnicowanych form pomocy wymagają również bardziej zintensyfikowanej koordynacji leczenia. Dla takich pacjentów powstała nowa forma opieki, zwana Pomocą Czynną. Pacjentowi objętemu Pomocą Czynną przydziela się spośród pracowników CZP osobistego Koordynatora Zdrowienia, który będzie za tego pacjenta odpowiedzialny, niezależnie od jednostki, w której w danym momencie pacjent będzie się leczył. Koordynator, we współpracy z pacjentem oraz lekarzem prowadzącym, sporządza dla pacjenta  Plan Terapii i Zdrowienia. Dokument ten szczegółowo ocenia zaburzenia funkcjonowania pacjenta, wyszczególnia problemy zewnętrzne wpływające na nie, a także zasoby pacjenta, które posłużą mu do powrotu do zdrowia. Wypunktowane zostają etapy procesu terapeutycznego w zakresie wszystkich zasobów CZP, mające ostatecznie doprowadzenie pacjenta do pełnego, samodzielnego i komfortowego funkcjonowania. Zadaniem Koordynatora Zdrowienia jest czuwanie nad wykonaniem planu, czynnym organizowaniem pacjentowi pomocy w związku z kolejnymi etapami procesu terapeutycznego. Koordynator angażuje spośród zespołu CZP kolejnych specjalistów, którzy mają zająć się poszczególnymi zadaniami ujętymi w planie. Koordynator prezentuje wobec pacjenta postawę wyprzedzającą problemy, inicjuje z pacjentem kontakt co najmniej raz w tygodniu. Pacjent objęty Pomocą Czynną może zawsze połączyć się ze swoim Koordynatorem w celu porady, omówienia dalszych etapów zdrowienia, lub prośby pomocy dotyczącej organizacji. Koordynator Zdrowienia pomaga również pacjentowi w kontaktach z jednostką w danym momencie udzielającą pacjentowi pomocy.

Plan Zdrowienia jest okresowo ewaluowany, oceniane są wtedy uzyskane u pacjenta korzyści w związku z planem terapeutycznym a Plan jest adaptowany do bieżącej sytuacji życiowej pacjenta.

Pomoc Czynna dotyczy przede wszystkim pacjentów objętych Leczeniem Środowiskowym, ale jest możliwe również zakwalifikowanie do tej formy pomocy poprzez Poradnię Zdrowia Psychicznego i Oddział Dzienny.

Asystenci zdrowienia

Asystent zdrowienia to nowy zawód w ochronie zdrowia, mający wspierać opiekę nad pacjentem, w duchu przywracania pacjentowi pełnego, wolnego od objawów choroby funkcjonowania. Asystenci zdrowienia są osobami, które przeżyły własny poważny kryzys psychiczny, a także odbyli specjalistyczne szkolenie, pozwalające wykorzystać im własne doświadczenia w pracy z potrzebującą osobą. Asystenci wspierają swoją wiedzą pacjentów w kwestii rozumienia kryzysu i obawy przed leczeniem, ale także wspierają w decyzjach personel leczący, dzięki znajomości perspektywy pacjenta. W tarnogórskim CZP asystenci zdrowienia uczestniczą w wizytach domowych zespołu leczenia środowiskowego, prowadzą pacjentów objętych Opieką Czynną, wspierają pacjentów świeżo hospitalizowanych na oddziale całodobowym, są dostępni do kontaktu indywidualnego podczas pobytu na oddziale dziennym, oraz prowadzą Klub Integracji.